تعرفه ها

پیش شماره 1000

رقم

نمونه

شماره درخواستی +پنل کامل

شماره معمولی + پنل کامل

١٤

١٠٠٠٠١٢٣٤٥٦٧٨٩

75000 تومان

55000 تومان

١٣

١٠٠٠٠١٢٣٤٥٦٧٨

130000 تومان

105000 تومان

١٢

١٠٠٠٠١٢٣٤٥٦٧

300000 تومان

195000 تومان

١١

١٠٠٠٠١٢٣٤٥٦

420000 تومان

250000 تومان

١٠

١٠٠٠٠١٢٣٤٥

560000 تومان

350000 تومان

٩

١٠٠٠٠١٢٣٤

700000 تومان

440000 تومان

٨

١٠٠٠٠١٢٣
١٠٠٠١٢٣٤

 استعلام گردد

٧

١٠٠٠١٢٣

استعلام گردد

٦

١٠٠٠١٢

استعلام گردد

 

پیش شماره 3000

رقم

نمونه

شماره + پنل با کلیه امکانات

١٤

٣٠٠٠٢٢٨٤١٢٣٤٥٦

120000 تومان

١٢

٣٠٠٠٢٢٨٤١٢٣٤

200000 تومان

١٠

٣٠٠٠٢٢٨٤١٢

320000 تومان

٨

٣٠٠٠٢٢٨٤

استعلام گردد

 

پیش شماره 50001
رقم

رقم

نمونه

شماره درخواستی +پنل کامل

شماره معمولی + پنل کامل

١٤

50001xxxxxxxxx

80000 تومان

60000 تومان

١٣

50001xxxxxxxx

112000 تومان

90000 تومان

١٢

50001xxxxxxx

230000 تومان

165000 تومان

١١

50001xxxxxx

370000 تومان

280000 تومان

١٠

50001xxxxx

460000 تومان

400000 تومان

٩

50001xxxx

680000 تومان

500000 تومان

٨

50001xxx

 استعلام گردد

٧

50001xx

استعلام گردد

٦

50001x

استعلام گردد

توجه : کلیه شماره ها همراه با پنل کامل  می باشد .

 

سطححداقل گردش ساليانهپيامک فارسیپيامک لاتين
سطح ١ ٠ 12.6 25.5
سطح ٢ ١٥٠٠٠٠ 11.9 24.1
سطح ٣ ٥٠٠٠٠٠ 11.5 23.4
سطح ٤ ١١٠٠٠٠٠ 11 22.9
سطح ٥ ٢٢٥٠٠٠٠ 10.5 22.5
سطح ٦ ٥١٠٠٠٠٠ 10 21.8
سطح ٧ ١١٥٠٠٠٠٠ 9.5 21.5
سطح ٨ ٢٥١٠٠٠٠٠ 9.1 20.9
سطح ٩ ٥٩٠٠٠٠٠٠ 8.6 20.5